Sesión extraordinaria

Orde do día

1. Aprobación, se procede, das actas da sesión ordinaria do 07.02.2019, da sesión extraordinaria do 19.02.2019, da sesión ordinaria do 07.03.2019, da sesión extraordinaria urxente do 22.03.2019, da sesión ordinaria do 04.04.2019, da sesión extraordinaria do 30.04.2019 e da  sesión ordinaria do 02.05.2019