Nomeamento peón tractorista interino

Nomeamento peón tractorista interino

Nomeamento peón tractorista interino

Publicado o decreto 639 do 14/06/2017 nomeando como funcionario interino a peón(a) tractorista para o servizo de roza, na tempada de verán (3 meses), polo exceso ou acumulación de tarefas existente.

Requírese ao interesado a  que proceda a tomar posesión no prazo improrrogable de catro días hábiles desde a publicación da presente resolución na páxina web do concello debendo achegar, con carácter previo:


Certificado médico en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio no que conste expresamente que ten “a capacidade funcional necesaria para traballar como peón–tractorista”.


Declaración xurada de non estar incurso en incompatibilidade para ser persoal das Administracións Públicas e non ter sido separado nin inhabilitado do servizo público.

Descargas