Nomeamento peóns funcionarios interinos

Nomeamento peóns funcionarios interinos

As persoas nomeadas deberán de achegar a documentación requirida no citado anuncio.

Se no prazo indicado, non presentan a documentación requirida, ou o resultado do recoñecemento médico fose “non apto” ou non toma posesión da praza de funcionaria interina, quedará sen efecto o nomeamento realizado e pasará a ocupar o último lugar da lista de aspirantes salvo que poida acreditar un suposto de forza maior.

Descargas