Aprobación definitiva de modificación da plantilla municipal

Aprobación definitiva de modificación da plantilla municipal

O Pleno desta Corporación en sesión ordinaria celebrada o 6 de xullo de 2017 aprobou inicialmente a modificación da plantilla municipal. Transcorrido o prazo de exposición ao público sin que se presentasen reclamacións, considérase definitivamente aprobada dita modificación, e de conformidade co recollido nos artigos nos artigos 126.3 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións legais vixentes en materia de réximen local, e o artigo 169 do Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais; procédese á publicación íntegra da plantilla municipal.

Descargas