Exposición pública padróns fiscais 2018

Exposición pública padróns fiscais 2018

Publicado no BOP do 3 de xullo o anuncio relativo a exposición pública  dos padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal e taxa pola ocupación de vía pública con pasaxes permanentes, correspondentes ao exercicio 2018, quedan expostos ao público neste Concello durante o prazo de un mes, a contar dende a publicación do presente anuncio no BOP aos efectos de que poidan presentarse as reclamacións ou alegacións pertinentes ante a alcaldía.

Ligazóns