Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018

Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018

Publicado no BOP do 11 de xullo as  bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018.

Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018.

PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

No prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, os/as aspirantes deberán presentar a súa solicitude, segundo o modelo do ANEXO I destas bases, no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas (neste caso, os/as aspirantes deberán comunícalo mediante telegrama ou telefax durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias) xunto coa documentación indicada nas bases

 

Descargas
Ligazóns