Anuncio nomeamento administrativa interina

Anuncio nomeamento administrativa interina

Publicado o anuncio do nomeamento como funcionaria interina dunha praza do grupo: C; subgrupo: C1; escala: administración xeral; subescala: administrativa para a substitución transitoria dunha traballadora municipal que se encontra de baixa, ata o 13.09.2017.

Requirir á interesada que proceda a tomar posesión da praza de funcionaria interina, nun prazo máximo de catro días hábiles, debendo achegar, con carácter previo, a seguinte documentación:


- Certificado médico en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio no que conste expresamente que ten “a capacidade funcional necesaria para o desempeño das tarefas de administrativa”.
- Declaración xurada de non estar incursa en incompatibilidade para ser persoal das Administracións Públicas e non ter sido separada nin inhabilitada do servizo público.


Se no prazo indicado, non presenta a documentación requirida, o resultado do recoñecemento médico fose “non apto” ou non toma posesión da praza de funcionaria interina, quedará sen efecto o nomeamento realizado (salvo que poida acreditar un suposto de forza maior).

Descargas
Ligazóns