Anuncio información pública

Anuncio información pública

Publicado no BOP DO 15 de decembro o anuncio do Servizo Territorial da Zona Galicia Norte respecto á construción dunha vivenda composta de planta baixa e primeira na parcela de referencia catastral 8822132NJ6182S0001PS, no lugar de Pedrón, parroquia de Magalofes. Polo que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Fene ou nas oficinas deste servizo, situadas na R/ Vicente Ferrer 2, 9º andar, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.

Ligazóns