Anuncio exposición pública

Anuncio exposición pública

O Pleno do Concello de Fene en sesión de 07.06.2018 acordou aprobar provisionalmente a modificación do Regulamento orgánico municipal, das ordenanzas fiscais núm. 24, 27 e 26, reguladoras do ICIO, IBI e IAE, respectivamente, así como a aprobación inicial do Regulamento regulador do punto limpo de Vilar do Colo.

Ábrese un período de exposición ao público por 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no BOP, aos efectos de exame e presentación de reclamacións ou alegacións.

No caso de que non se presenten reclamacións os acordos iniciais devirán definitivos.

Descargas