Acordo do tribunal de selección lista arquitecto/a técnico/a

Acordo do tribunal de selección lista arquitecto/a técnico/a

Convócase as persoas aspirantes que superaron a anterior proba ao segundo exercicio da fase de oposición, que terá lugar o día 17.07.2017 as 9.00 h no salón de plenos da Casa Consistorial.

Contra estes acordos, actos de trámite cualificados que non poñen fin á vía administrativa, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes dende a súa publicación no taboleiro de edictos do Concello ou na páxina web do Concello ante o tribunal de selección ou ante o alcalde do Concello de Fene -órgano competente para a súa resolución-. Transcorrido o dito prazo sen terse interposto o recurso, os acordos serán firmes a tódolos efectos.

Descargas
Noticias relacionadas