Aprobación da bolsa de interinos para a cobertura de prazas de arquitecto técnico

Aprobación da bolsa de interinos para a cobertura de prazas de arquitecto técnico

Segundo resolución da Alcaldía núm. 245/2017, con data 24.07.2017, apróbase a bolsa de interinos resultante do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico grupo: a; subgrupo: a2; escala: administración especial; subescala: técnica, mediante o sistema de concurso oposición libre.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente o RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, significándolle que se interpón o recurso de reposición non poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se teña producido a desestimación por silencio administrativo do recurso de reposición interposto.

Descargas
Noticias relacionadas