Convocatorias

14-06-2021 -

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as lista enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

11-06-2021 -

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a

10-06-2021 -

Convocatoria e bases para o proceso selectivo de contratación laboral temporal, mediante o sistema de concurso libre, dun/dunha axente de igualdade

07-06-2021 -

Convocatoria selección persoal laboral temporal para a realización do programa de integración laboral no ano 2021

02-06-2021 -

Anuncio nomeamento funcionario interino Oficial Sepultureiro

25-05-2021 -

Anuncio nomeamento funcionario interino arquitecto técnico

25-05-2021 -

Anuncio nomeamento persoal laboral temporal técnica de turismo

25-05-2021 -

Convocatoria comisión de servizos dun/dunha administrativo/a para o departamento de urbanismo do Concello de Fene

24-05-2021 -

ANUNCIO da convocatoria e das bases do proceso selectivo para cubrir unha vacante de técnico/a de administración xeral

24-05-2021 -

Nomeamento traballadora social