Convocatorias

21-05-2024 -

Lista provisional de admitidos/as excluídos/as APROL Rural 2024

Anuncio aprobación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación de dous peóns/as forestais no marco do programa APROL Rural 2024. Outórgase un prazo de 2 días hábiles para que os/as aspirantes poidan emendar a documentación presentada.
 
16-05-2024 -

Anuncio emendas proceso selectivo animador/a sociocultural (estabilización)

Anuncio emendas aos méritos alegados no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo dunha praza de animador/a sociocultural incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
13-05-2024 -

APROBACION LISTA CANDIDATOS/AS PRESELECCIONADOS/AS APROL 2024

10-05-2024 -

Resolución de alegacións e convocatoria 3º exercizo praza enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Anuncio resolución de alegacións presentadas e convocatoria do terceiro exercizo da fase de oposición no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos correspondente a OEP do Concello de Fene do ano 2022.
09-05-2024 -

Anuncio proposta de nomeamento bibliotecaria

Anuncio proposta de nomeamento como funcionaria de carreira do Concello de Fene da primeira clasificada no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de bibliotecario/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2019 e inclusión do resto de persoas aprobadas na relación complementaria regulada na cláusula novena das bases reguladoras do proceso.
09-05-2024 -

Anuncio resultado final do proceso selectivo praza de axente de emprego e desenvolvemento local (estabilización)

Valoración definitiva do concurso e aprobación da relación provisional de persoas que superaron o proceso selectivo para o seu nomeamento polo alcaldía como persoal laboral fixo no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
08-05-2024 -

Anuncio resultado final do proceso selectivo praza de orientador/a laboral (estabilización)

Valoración definitiva do concurso e aprobación da relación provisional de persoas que superaron o proceso selectivo para o seu nomeamento polo alcaldía como persoal laboral fixo no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo dunha praza de orientador/a laboral incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
08-05-2024 -

Anuncio resultado final do proceso selectivo prazas de traballador/a social (estabilización)

Valoración definitiva do concurso e aprobación da relación provisional de persoas que superaron o proceso selectivo para o seu nomeamento polo alcaldía como persoal laboral fixo no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de dúas prazas de traballador/a social incluídas na OEP do 2021 do Concello de Fene, prazas incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
07-05-2024 -

Bases Aprol Rural 2024

Anuncio bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral temporal de dous/dúas traballadores/as (peóns/peoas forestais) mediante oposición ao abeiro do programa Aprol Rural, financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.
03-05-2024 -

Anuncio nomeamento peón limpeza viaria