Casa de piso nas Picas

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa de piso nas Picas
Magalofes

No lugar das Picas está situada esta casavivenda caracterizada pola complexidade da súa volumetría debido á acumulación de edificacións tanto acaroadas como anexas. É un claro exemplo das estratexias acumulativas que van reflectindo na estrutura da vivenda as sucesivas transformacións e ampliacións realizadas co paso dos anos para adaptarse a novas necesidades e novas posibilidades.
Hai un conxunto central formado por dúas vivendas acaroada linealmente e que hoxe están unidas como unha soa. Ambas as dúas teñen dúas plantas, e cuberta a dúas augas, pero teñen distinta altura nas cumieiras e distinto tamaño entre fachadas, adquirindo deste xeito o conxunto unha característica falta de simetría. Contribúe a ese efecto a proliferación de ventás que non seguen unha pauta regular. Completan o conxunto un hórreo relativamente ben conservado e varias adegas en estado ruinoso e apegadas entre si, pero illadas do conxunto central ao que nos referimos anteriormente.
Na edificación realizáronse intervencións que alteraron significativamente algúns aspectos: como exemplo pode citarse o engadido dunha galería en formigón na fachada posterior. Pola contra destaca que se conservasen en bo estado os alpendres existentes a cada lado da porta principal protexidos por unha cuberta dunha vertente que abarca toda a fronte da fachada, malia que hoxe está tellada, igual ca a maior parte da vivenda, con fibrocemento.