Sesión Ordinaria Pleno municipal

Sesión ordinaria o 03.11.2022 ás 18.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:

Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do 06.10.2022

Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende a núm. 1314/2022 á 1434/2022

Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía de corrección de erros da aprobación do POS+Adicional 2-2022 da Deputación Provincial da Coruña

Aprobación, se procede, do Manifesto Institucional do 25 de novembro de 2022, día internacional contra a violencia machista.

Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía de rectificación de erros da relación de postos de traballo.

Mocións urxentes

Rogos e preguntas