Sesión extraordinaria Pleno municipal

Sesión extraordinaria urxente que se realizará nesta Casa Consistorial o 15.11.2022 ás 09.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:

Ratificación, se procede, da urxencia da sesión

Estudo, informe e consulta da Proposta de aprobación inicial da cuarta modificación parcial da RPT e cadro de persoal.