Pleno extraordinario

Orde do día:

1. Dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2023

2. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía de rectificación do inventario municipal

3. Aprobación, se procede da Proposta da alcaldía de aprobación da segunda prórroga do contrato de servizo de axuda no fogar

4. Aprobación, se procede da Proposta da alcaldía de aprobación do expediente de contratación do servizo de axuda no fogar.