Que se convoque ao Concello Pleno á sesión ordinaria que se realizará nesta Casa Consistorial o 07.09.2023 ás 18.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:


1. Aprobación, se procede, das actas da sesión ordinaria do 03.08.2023 e da sesión
extraordinaria e urxente do 16.08.2023.
1. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende a núm. 798/2023 á 907/2023
2. Dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao segundo
trimestre do exercicio 2023, expediente 2022/G006/000251
3. Mocións urxentes
4. Rogos e pregunta