Que se convoque ao Concello Pleno á sesión ordinaria que se realizará nesta Casa Consistorial o
04.04.2024 ás 18.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:


1. Aprobación, se procede, das actas da sesión ordinaria do 07.03.2024 e extraordinaria do
21.03.2024.
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende a núm. 221/2024 á 352/2024.
3. Dación de conta do Informe Anual de Control Financeiro 2023 e Plan Anual de Control
Financeiro 2024.
4. Aprobación, se procede, da Proposta de alcaldía de aprobación inicial da Ordenanza de
Administración Electrónica.
5. Aprobación, se procede, da Moción relativa á Campaña STOP PRECARIDADE, TRABALLO
DIGNO.
6. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal do Partido Popular relativa á Moción
para os concellos sobre a normativa respecto dos galiñeiros de autoconsumo.
7. Mocións urxentes.
8. Rogos e preguntas