Cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais

Publicado no BOP do 1 de outubro as normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2019.

Os valores que se recadarán son as de notificación colectiva por padrón e cobro periódico por recibo, dos seguintes conceptos:

Imposto sobre bens inmóbeis (de naturezas rústica, urbana e de características especiais) que se relacionan

FENE:

Imposto sobre bens inmobles urbanos do exercicio 2019

Imposto sobre bens inmobles rústicos do exercicio 2019

Imposto sobre bens inmobles de características especiais do exercicio 2019

Imposto sobre actividades económicas do exercicio 2019

Taxa por recollida de lixo do exercicio 2019

Taxa por entrada de vehículos do exercicio 2019

Taxa por servizo de cemiterio do exercicio 2019

 
O prazo de ingreso voluntario será do 18 de setembro ao 20 de novembro, ambos inclusive.

Ligazóns