Vacante de oficial albanel

Publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 10 de novembro as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018.

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo. (PUBLICADO O ANUNCIO DA CONVOCATORIA NO BOE 25/11/2021)

 

NOTA: publicacion BOE 25/11/2021. O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.