Que se convoque ao Concello Pleno á sesión ordinaria que se realizará nesta Casa Consistorial o
05.05.2022 ás 18.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do 07.04.2022
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende a núm. 469/2022 á 588/2022
3. Dación de conta do informe de control financeiro 2021 e Plan anual de control financeiro 2022
4. Aprobación, se procede, da Moción do Grupo Municipal Socialista sobre a regulación do uso de
pirotecnia e fomento do uso de fogos artificiais silenciosos para evitar danos en persoas con
hipersensibilidade sensorial e autismo.
5. Mocións urxentes
6. Rogos e pregunta