Tesourería municipal

Tesouraría realiza o control, manexo e custodia de fondos, valores e efectos e tamén exerce a xefatura dos servizos recadatorios.

As funcións da tesourería municipal están definidas polo artigo 5 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Descargas
Ligazóns