Proceso selectivo para cobertura dunha praza de bibliotecario como funcionario interino do Concello de Fene.

CONCELLERÍA DE FACENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN E EMPREGO

Proceso selectivo para cobertura dunha praza de bibliotecario como funcionario interino do Concello de Fene.

Outórgase ós apositores un prazo de dous días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publiciación do presente acordo no taboleiro de edictos e na páxina web do concello, para que presenten ante o propio tribunal de selección as reclamacións que estimen oportunas.
Convócase aos opositores aprobados á realización da seguinte proba no salón de plenos da Casa da Consistorial o vindeiro día 05.05.2015 ás 09.30 horas debendo achegar o DNI.