C.C.R.D. Perlío. Directiva

Matilde Piñeiro González

Presidenta

E a resposable legal da sociedade en todolos actos, tanto interiores como exteriores. Será quen autorize os documentos que emanen da sociedade, quen contrate o seu nome, quen otorgue poderes a terceiros, quen presente reclamacións xudiciais, gubernativas e contecioso-administrativa, quen presente as accións e poña as excepcións de toda índole ante os tribunais, ...ect.
Correspondelle fixar tamen o orde do día; abrir,dirixir e levantar as sesións tanto nas Xuntas Xerais como nas da Didectiva das posesións dos seus cargos a os empregados do circulo e impoñer sanciós ou dirixir amonestacións a os empregados ou os socios, dentro das suas facultades, previo acordo da Xunta Directiva.

Manuel Lage Mallo

Vicepresidente 2º-Presidente da Sección Cultural

E o resposable da organización dos actos Culturales que a Xunta Directiva decida nas súas Asembleas. Xunto cos seus vocais procurará presentar e promover dentro da Asemblea da Xunta Directiva novos actos que consideren oportunos e relevantes cara a Sociedade.

Servando Castro Pena

Vicepresidente 3º-Presidente Sección Deportiva

E o responsable máximo da Sección Deportiva. Encargaráse de poñer en funcionamento as distintas competicións e eventos deportivos da Sociedade.

Eduardo Garate Calvo

Secretario

Extenderá a orde do día, de acordo co Presidente, para as Xuntas Xerais ou da Directiva. Dará conta en ditas Xuntas das comunicacións e documentos de toda clase que deban coñecerse. Publicará as votacións, levantará actas de tódalas sesións, dando conta de todo o que ocurra nas mesmas, redactará cantos documentos emanen da Xunta Directiva ou da Presidencia. Firmará os documentos que vaian autorizados polo Presidente. Otorgará a Xunta Directiva as cantidades que xulguen necesarias para os gastos ordinarios de oficina. Ordeará e custiodará o arquivo da Sociedade, e expedirá as certificacións dos acordos da Xunta Directiva e da Asemblea. Tamén tramitará as solicitudes de ingreso ou baixas. Ten o seu cárrego a dirección dos traballos administrativos da Sociedade.

Trinidad Fernández Rivera

Tesoureira

Recibirá e pagará as cantidades que consten nas contas e libramentos visados polo Presidente. Intervirá na entrada e saída de fondos, formando un balance mensual da situación para exáme da Xunta Directiva, o cal quedará posteriormente a disposición dos socios. O remate do ano, a 31 de Decembro, fará balance xeral do movemento de fondos para presentálo á Asemblea Ordinaria anual, coa Memoria da Xunta Directiva. Suscribirá os recibos das cotas.

Román Feal Lourido

Presidente da seccion Recreativa

Adxunto ao Vicepresidente 2º, ao cal auxiliará nas suas funcións. Encargárase ademais dos cometidos que por orde da Xunta Directiva se lle sinale.

Manuel Vicente Díaz Barro

Vocal da Sección Deportiva

Adxunto ao Vicepresidente 3º.

Responsable da revisión, mantemento e acondicionamento das instalacións deportivas da Sociedade.

Responsable das relacións con outras asociacións deportivas.

José Varela Sanmartín

Vocal da Sección Deportiva

Adxunto ao Vicepresidente 3º.

Responsable da revisión, mantemento e acondicionamento das instalacións deportivas da Sociedade.

Responsable das relacións con outras asociacións deportivas.