S.C.R.D. Agarimo. Directiva

JOSÉ SARDIÑA BASOA - PRESIDENTE

O Presidente da sociedade asume a representación legal da mesma e executará os acordos adoptados pola Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, presidindo as sesións que celebre.

JOSÉ LUÍS SIXTO CUPEIRO - VICEPRESIDENTE 1º

O Vicepresidente 1º é o responsable económico e da sección social e recreativa.

LUIS ÁNGEL FRAGA NAVEIRAS - VICEPRESIDENTE 2º

O Vicepresidente 2º é o responsable da sección cultural e da biblioteca 

ENRIQUE ANEIROS LÓPEZ - VICEPRESIDENTE 3º

O Vicepresidente 3º é o responsable da sección deportiva.

ÁNGEL ANTONIO NIETO PEREIRA - SECRETARIO

O Secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro de rexistro de socios/as e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle así mesmo notificar as convocatorias e custodiar as actas e expedir certificacións das mesmas co visto e prace do Presidente.

MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ - TESOUREIRO

O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á sociedade, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente, dirixirá a contabilidade da sociedade, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, participando en tódalas operacións de orde económica xunto co vicepresidente 1º.

VOCAIS:
  • JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SIXTO - VOCAL 1º
  • FRANCISCO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ -VOCAL 2º
  • JOSÉ FRANCISCO RODRIGUEZ FILGUEIRA- VOCAL 3º
  • ELOY SARDIÑA SIXTO - VOCAL 4º