A.C.R.D. O Pote. Directiva

Juan José Cabana Rey

Presidente

O Presidente da asociación asume a representación legal da mesma e executará os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, presidindo as sesións que celebren unha e outra. Será privativo do Presidente:

1. Convocar, presidir e levantar as sesións da Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, tanto ordinarias como extraordinarias, dirixir as deliberacións dunha e outra, decidindo con voto de calidade, en caso de empate.

2. Asinar as actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto co Secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

3. Cumprir e facer cumprir todos os acordos tomados en Xunta.

4. Visar e asinar todas as contas que haxan de ser pagadas ou cobradas pola asociación

5. Asinar as comunicacións de importancia e, xuntamente co secretario, os títulos e nomeamentos de toda clase

6. Comunicar á Vicepresidenta cando haxa de se encargar da Presidencia, con expresión da causa que o esixa.

7. Propoñer o plan de actividades da asociación á Xunta Directiva impulsando as súas tarefas.

8. Ordenar os pagamentos acordados validamente.

9. Representar á asociación perante calquera organismo público ou privado.

Antonio Seijo Souto

Vicepresidente

O Presidente será asistido nas súas funcións por unha Vicepresidentea, que, ademais, substituirá a este nos casos de enfermidade, ausencia ou renuncia, exercendo todas as funcións e disfrutando das mesmas prerrogativas que ó Presidente lle confire o presente regulamento.

Inés Roca Requeijo

Secretaria

Será de incumbencia do Secretario:

1. Asistir a todas as Xuntas, levando acta de todas elas, que asentará no libro correspondente, unha vez aprobadas, as que asinará xuntamente co Presidente e a Xunta Directiva.

2. Ter ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade.

3. Levar o libro-rexistro da asociación, no que procurará apuntarapuntará con exactitude as altas e baixas dos socios da mesma.

4. Dirixir e custodiar o arquivo social, libros, selos sociais e demais, que por mor do seu cargo lle corresponden.

5. Despachar e levar a diario a correspondencia; asinar as citacións para as Xuntas e todas as comunicacións que foran necesarias.

6. Facilitar os datos e antecedentes que, con respecto á asociación, lle pidan @s asociad@s.

7. Redactar a Memoria Anual da asociación, que poñerá a disposición da Xunta Directiva para a súa presentación á aprobación da Xunta Xeral.

8. Notificar as convocatorias, custodiar as actas e expedir certificacións das mesmas co visto e prace do Presidente.

José Ángel Bermúdez López

Tesoureiro

Correspóndenlle ó Tesoureiro:

1. Dirixirá a contabilidade da asociación.

2. A custodia e responsabilidade dos fondos

3. Recibirá a recadación das cotas sociais e de toda clase de ingresos pertencentes á asociación.

4. Fará todos os pagamentos sociais, sempre que foran autorizados coas sinaturas do Presidente e Contador.

5. Asinará todos os documentos de cobro.

6. Elevará un libro de caixa, no que especificará con toda claridade, sen raspaduras, borróns, nin entreliñas, todos os ingresos e saídas da asociación. Non deixará espazos en branco, facendo todas as anotacións por orde correlativa e cronolóxica

7. Presentará todos os meses o resultante do activo e pasivo da asociación á Xunta Directiva.

8. Ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario o 31 de decembro.

María Elena Carpente Rey

Vocal

Correspóndelle:

1. A obriga de asistir ás Xuntas.

2. Realizar con dilixencia e celo todas as comisións para as que foran elixidos, así como programas e propostas na súa área de actuación

3. Substituír, en caso de necesidade e de xeito eventual, ós cargos de mosa, seguindo a orde pola que están designados.

María José Alvariño González

Vocal

Correspóndelle:

1. A obriga de asistir ás Xuntas.

2. Realizar con dilixencia e celo todas as comisións para as que foran elixidos, así como programas e propostas na súa área de actuación

3. Substituír, en caso de necesidade e de xeito eventual, ós cargos de mosa, seguindo a orde pola que están designados.

 

Xiao Couto García

Vocal

Correspóndelle:

1. A obriga de asistir ás Xuntas.

2. Realizar con dilixencia e celo todas as comisións para as que foran elixidos, así como programas e propostas na súa área de actuación

3. Substituír, en caso de necesidade e de xeito eventual, ós cargos de mosa, seguindo a orde pola que están designados.

José Antonio García López

Vocal

Correspóndelle:

1. A obriga de asistir ás Xuntas.

2. Realizar con dilixencia e celo todas as comisións para as que foran elixidos, así como programas e propostas na súa área de actuación

3. Substituír, en caso de necesidade e de xeito eventual, ós cargos de mosa, seguindo a orde pola que están designados.