Xestións municipais

Declaración para a liquidación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana (plusvalía- IIVTNU)

O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana é un tributo directo que grava o incremento de valor que experimenten ditos terreos e se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da propiedade dos terreos por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.

Presentación aval bancario

Toda persoa física ou xurídica que deba constituir un aval bancario ante o Concello de Fene deberá presentalo no Rexistro Xeral do Concello.