Instancias e formularios

Instancia Xeral

Modelo de declaración responsable de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos

Autorización para as fogueiras do mes de Xuño

Modelo de aval

Solicitude bonificación do IIVTNU por transmisión mortis causa da vivenda habitual

Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Modelo de Comunicación de Lanzamento de Fogos de artificio de máis de 100 Kg.

Solicitude Lanzamento Fogos Artificio para terreos forestais ou zonas de influencia forestal (Anexo IV)

Modelo de Comunicación de Lanzamento de Fogos de artificio ata 100 Kg

Modelo de Comunicación de Lanzamento de Fogos de artificio de menos de 10 Kg.

Comunicación previa de obra

Comunicacion previa obra para actividade

Comunicación Previa actividad sen obras

Comunicacion previa inicio actividade (con obras)