Novas

01-06-2020 -

O Concello establece o protocolo para a atención presencial con cita previa

A Mesa Xeral de Negociación do Concello de Fene aprobou hai uns días a maneira en que se fará a transición cara á "nova normalidade" nas oficinas e nos distintos servizos municipais. O plan de desescalada que se aplicará nas próximas semanas seguirá priorizando as xestións telefónicas ou por vía telemática, mentres que no Concello e outras dependencias a atención presencial só se prestará con cita previa e con limitación do aforo para garantir a distancia de seguridade entre as persoas usuarias e os traballadores e traballadoras.

A atención presencial ofrecerase, con carácter xeral, entre as 9.30 e as 14.00h., dándolle prioridade ás persoas maiores de 60 anos no horario comprendido entre as 9.30 e as 11.00h. Ademais, as empresas provedoras de subministros deberán cinguirse ao horario de 8 a 9.00h. e cumprir con estrictas pautas de seguridade para entregar as mercadorías.
Polo tanto, para facer calquera xestión no Concello será obrigatorio concertar cita previa por algún dos seguintes medios:

A través da ligazón https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/
Chamando ao teléfono da Casa do Concello: 981 492 707
no correo electrónico citaprevia@fene.gal
ou pedíndoa directamente na conserxaría do Concello

Tal e como vimos informando, as solicitudes de cita previa de rexistro xestionaránse a través da liña directa creada, isto é  o 981 061 034 ou 671 508 166, a través da ligazón https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/ ou no correo electrónico citaprevia@fene.gal

Unha vez que nos dean vez, a partir do día 15 de xuño a excepción de rexistro e urxencias motivadas onde as citas son xestionadas dende hoxe luns día 1 de xuño, poderemos acudir ao Concello ou a outra oficina -Cultura, Servizos Sociais, etc.- procurando ser puntuais para evitar que se produzan retrasos innecesarios na atención que, ademais, poderían irse acumulando e afectarlle a outras persoas usuarias.

Se se teñen síntomas coincidentes cos da COVID-19 (tose, febre, cansanzo ou dificultade para respirar), non se acudirá ao Concello, aínda que se teña cita concedida. Deberemos quedar na casa e chamar ao 900 400 116 para comunicarlle ao SERGAS a nosa situación.

Dentro das dependencias municipais será obrigatorio usar mascarilla hixiénica ou cirúrxica, que ha de ir correctamente colocada: ben axustada e cubrindo nariz e boca. Deberanse respectar as outras recomendacións preventivas: limpeza de mans -haberá dispensadores de xel hidroalcólico-, non tocar ollos, nariz e boca, nin tampouco quitar a máscara para tusir ou esbirrar.

Recoméndase non permanecer máis de 15 minutos dentro das oficinas municipais. Trátase dunha orientación, xa que ese tempo tamén dependerá da complexidade do trámite que se vaia facer.

Ás oficinas municipais deberá acudir só a persoa que teña asignada a cita previa, sen acompañantes, a menos que se trate de persoas dependentes, que precisen axuda ou que estean en calquera outra situación que xustifique o acompañamento. Deberase informar desa circunstancia xa no momento de solicitar a cita.

Por último, tamén se recomenda non usar o ascensor e, de ser necesario, facelo individualmente.
 
01-06-2020 -

Oitava entrega de tardes activas dende a casa

O departamento  Servizos sociais do Concello de Fene segue a traballar nas "Tardes activas dende a casa". Proposta para dinamizar  e estimular dende a casa, a toda a poboación maior de 55 anos .

Nesta oitava entrega  propoñemos retos, actividades de cálculo,  actividades de memoria verbal, visual, .. unha chea de actividades para entreterse dende a casa. Participa!
Lembrade compartir estes exercizos entre as vosas compañeiras e compañeiros e  participade!

As vosas achegas e solucións podedes envialas á conta de correo electrónico servizos.sociais@fene.gal.

Para rematar, os servizos sociais municipais quere que vos lembredes que ante calquera necesidade asistencial urxente -alimentos, medicamentos, produtos básicos- podedes contactar có Centro Municipal de Servizos Sociais -981 492 706 / 981 342 607 / 607 616 840- ou enviar un correo a servizos.sociais@fene.gal, tamén estamos ao voso servizo no  Concello no 981 492 707 -luns a venres en horario de mañá- ou ben na Policía Local -981 492 777- ou na agrupación de Protección Civil -663 379 073- quenes atenderán as peticións durante todos os días da semana entre as 7.30 e as 21.30h.
 
29-05-2020 -

O Concello de Fene amplía ata o 9 de xuño o prazo de presentación de instancias para as bolsa de emprego de peón

A declaración do Estado de Alarma supuxo a suspensión dos prazos administrativos para distintos trámites e convocatorias, entre elas a que tiña en marcha o Concello de Fene para a creación dunha bolsa de contratación para peóns. Agora, coa reanudación dos prazos, o Concello volve reactivar o día 1 de xuño o cómputo de días para participar no proceso selectivo, e o amplía até o 9 de xuño. O formulario poderá presentarse a través da Sede Electrónica ou ben de maneira presencial, aínda que nese caso será obrigatorio solicitar cita previa a través dos teléfonos 981 061 034 ou 671 508 166, no correo citaprevia@fene.gal ou a través do sitio https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/. As persoas que xa teñan presentada a petición non terán que volver facer o trámite.

O proceso de conformación da lista de emprego publicouse o pasado 12 de marzo, tan só tres días antes da declaración do Estado de Alarma que deixou en suspenso a convocatoria por razóns preventivas e porque a propia declaración tamén supuxo a interrupción dos prazos administrativos.

Por este motivo, e de cara a garantir o funcionamento dos servizos esenciais, o Concello tamén publicou unha resolución prorrogando de maneira excepcional a vixencia da anterior lista de contratación, a do 2017, a través da que se incorporaron temporalmente tres peóns e un peón-tractorista.

Agora, coa reanudación dos prazos a partir do 1 de xuño -e tal e como xa informara no seu día o Concello- tamén se retoma o proceso selectivo para crear a nova bolsa de emprego, que estará en vigor até o 31 de decembro de 2024, podendo ser prorrogada durante un ano máis.

As instancias para participar no proceso selectivo poderán presentarse até o 9 de xuño, xa sexa a través da Sede Electrónica municipal ou ben de maneira presencial. Neste último caso será necesario solicitar cita previa en cumprimento dos protocolos de prevención de contaxios adoptados polo Concello. A cita hai que pedila por teléfono -981 061 034 / 671 508 166-, mandando unha mensaxe a citaprevia@fene.gal (importante indicar os datos de contacto) ou usando o apartado da sede electrónica https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/.

Importante: todas aquelas persoas que xa rexistrasen a súa solicitude por calquera medio válido desde o 14 de marzo non terán que volver presentala, posto que se considerará que o trámite está feito en prazo.
Ver bando alcaldía do 29 de maio de 2020, aquí 
Anuncios relativos a esta convocatoria,  aquí
28-05-2020 -

O Goberno local de Fene acorda co persoal do Concello o proceso de volta á normalidade dos servizos municipais

A Mesa Xeral de Negociación do Concello de Fene reuniuse este mércores pola mañá para avaliar a proposta do equipo de Goberno sobre a transición á nova normalidade nos distintos servizos municipais. O cadro marca catro fitos temporais de aquí ao 22 de xuño para ir retomando progresivamente a actividade presencial nos departamentos que ata agora estiveron funcionando principalmente con teletraballo. A fórmula a distancia non se abandonará por completo, senón que continuará "até nova instrución" despois da Fase 3 da desescalada para unha parte do persoal. A proposta deseñada polo executivo local foi respaldada polos representantes dos distintos servizos.

O Plan para a transición á nova normalidade do Concello de Fene encádrase nos parámetros preventivos e de volta á actividade do plan de desescalada estatal, así como na normativa que se foi publicando no BOE durante as últimas semanas relativa á paulatina reactivación de servizos nas Administracións públicas.

A partir deste marco xeral, o Goberno local e o persoal acordaron ir dando pasos de semana en semana partindo dunha programación que alenta a capacidade de autoorganización de cada departamento e a súa coordinación cos demais.

Así, dentro das liñas mestras definiuse, en primeiro lugar, que o equilibrio entre traballo presencial e remoto responderá ás necesidades de cada servizo ou departamento. Tamén se marca como "prioritario" o teletraballo para persoal con dereito a conciliación ou ao coidado de persoas maiores. As circunstancias serán valoradas en cada departamento como paso previo á súa autorización por parte da Concellaría de Persoal.

O programa municipal sinala que o Servizo de Prevención e Riscos Laborais ha de emitir un informe individual do persoal de risco coa finalidade de reforzar nos seus postos as medidas de prevención, adaptación e protección e, en calquera caso, a súa incorporación presencial reservaríase para a última fase da desescalada no seo do Concello.

Por outra banda apúntase que aqueles servizos con características específicas -Museo do Humor, Casa da Cultura, Biblioteca, Arquivo, Cemiterio...- aplicarán as directrices das autoridades sanitarias nos protocolos particulares de funcionamento deseñados polas persoas esponsables de cada servizo.

No caso de servizos considerados esenciais -Policía Local, recollida do lixo ou Obras e Servizos, que non pararon en ningún momento- o traballo seguirase desenvolvendo nas mesmas condicións, independentemente da entrada en vigor do protocolo avalado este mércores pola Mesa Xeral de Negociación.

Reactivación en catro fases
Tomando como base este marco estratéxico, o Goberno local propuxo catro fases nas que ir adaptando o funcionamento municipal á nova realidade que virá trala pandemia.

A fase preliminar, comprendida entre este xoves 28 de maio e o luns 8 de xuño, centrarase no traballo en cada departamento para reorganizar espazos segundo as distancias de seguridade e programando tanto as quendas de traballo presencial como o desenvolvemento de funcións a distancia naqueles casos prioritarios. Ao remate deste período deberá estar xa definido ese esquema de traballo e o cronograma das sucesivas reincorporacións.

A primeira fase de volta á normalidade comezará o 8 de xuño e manterase até o 15 de xuño. A persoa responsable do departamento volverá ao seu posto no Concello para organizar o traballo -aínda que logo poida regresar ao seu labor a distancia- contando con aproximadamente o 30% do persoal técnico ou administrativo, xa sexa coas mesmas traballadoras ou mediante quendas. Iso si, o servizo do que se trate sempre ha de contar con polo menos unha persoa exercendo as súas funcións de maneira presencial. O resto continuará teletraballando.

A segunda fase, a partir do 15 de xuño, recolle a incorporación do persoal con despacho propio ou con posto no que se garantan os 2 metros de distancia. O departamento deberá estar xa a un 30% de forma presencial -pode suplirse por quendas-, mentres que o resto de persoal seguirá co traballo a distancia.

A terceira fase, despois do 22 de xuño e ata que se definan as condicións de funcionamento do Concello dentro da "nova normalidade" postcrise, será xa cos departamentos e servizos traballando a un 50% de maneira presencial, ben coas mesmas persoas ou mediante quendas. As demais seguirán con teletraballo.

Todo este proceso de reactivación presencial dos servizos e de adaptación ás medidas preventivas irá precedido de estrictas medidas de protección para o persoal, xa definidas no "Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV 2" do Concello de Fene. Neste sentido incidirase na avaliación de cales son os postos con maior risco, no uso de equipamento de protección individual axeitado e na observancia das medidas preventivas establecidas no propio procedemento, así como as que poidan esixir as autoridades sanitarias a partir de agora.
28-05-2020 -

Servizos Sociais achégalle alimentos e produtos básicos a 44 familias en situación de vulnerabilidade

A repercusión social da COVID-19 provocou no caso de Fene un incremento nas solicitudes de asistencia aos Servizos Sociais municipais para a cobertura das necesidades máis básicas. Se antes da crise sanitaria se atendía unha media de 20 familias nunha situación de vulnerabilidade socioeconómica, agora o número achégase ás 50, a quen o Concello lles achega vales semanais para a adquisición de produtos frescos ao tempo que se lles entregan lotes doutros non perecedoiros. Ao dispositivo de emerxencia posto en marcha  xa desde os inicios do Estado de Alarma agora sumouse a Asociación Dignidad, quen se encarga da loxística e da distribución da axuda tralo estudo de cada caso por parte das traballadoras sociais municipais. A declaración do Estado de Alarma en todo o país produciuse poucas semanas despois de que a Xunta prohibise por razóns sanitarias a actividade da Fundación Amigos de Galicia, quen colaboraba co Concello de Fene na atención das necesidades básicas das familias con menos recursos. A crise obrigou ao Concello a asumir en solitario a asistencia de todos eses casos, contando nos momentos máis duros do confinamento cunha implicación total do persoal de Servizos Sociais, do Servizo de Axuda no Fogar e tamén da agrupación de voluntarias e voluntarios de Protección Civil. En circunstancias normais o Concello de Fene viña prestándolle axuda a entre 18 e 20 familias que, a raíz da nova situación, foron subindo en número pouco a pouco ata chegar nestes momentos a unha media que varía entre as 40 e 50. De feito, a semana pasada foron 44 os núcleos que dispuxeron de asistencia municipal coa colaboración da Asociación Dignidad, con quen o consistorio acaba de suscribir un convenio neste sentido.  A través de Dignidad -e tras un estudo previo por parte das traballadoras sociais municipais- ás familias entrégaselles un vale semanal para a adquisición de alimentos ou outros produtos básicos. A contía parte de 20€ e vaise incrementando de cinco en cinco euros por cada membro da unidade.  Aínda que as familias poden administrar os vales de acordo co que precisen mercar en cada momento, desde o Concello recoméndaselles que os utilicen para produtos frescos, posto que a Asociación Dignidad tamén lles entrega a maiores lotes de produtos non perecedoiros ou cun longo período de caducidade, como por exemplo pasta, legumes, patacas, aceite, leite, ovos, cacao, galletas, etc. As bolsas levan produto variado e adaptado ás necesidades de cada familia, que logo complementa a compra con carne, peixe, friames, iogures, verdura e outros alimentos ou artigos de primeira necesidade adquiridos co vale canxeable no supermercado Gadis. Por outra banda, o Concello de Fene tamén recibiu unha doazón da Asociación Airiños de Fene que se dedicou especificamente á merca de cueiros e comida infantil. O acordo suscrito coa Asociación Dignidad ten unha duración de tres meses e unha contía de 16.000 euros. O Concello pretende con este acordo garantir unha cobertura inmediata das necesidades de aquelas persoas e núcleos familiares que se encontran nunha situación  máis vulnerable. Tan pronto como a situación se normalice, o consistorio valorará a continuidade do convenio, a súa adaptación ás novas circunstancias ou ben a procura doutras fórmulas que respondan á realidade social posterior á crise sanitaria.
27-05-2020 -

O Concello de Fene súmase ao loito decretado en todo o Estado por mor das vítimas da COVID-19

O Concello de Fene súmase ao loito decretado en todo o Estado por mor das vítimas da COVID-19 e hoxe ás 12.00h gardarase un minuto de silencio diante da casa consistorial na memoria das persoas falecidas. Ademais, a bandeira de España ondeará a media hasta cun crespón negro até o día 6 de xuño, data en que concluirá o período de dó oficial.
25-05-2020 -

O Comité de Noa Madera Creativa denuncia contradicións entre o Administrador da empresa e as asesoras designadas para a negociación

Representantes dos traballadores de Noa Madera Creativa e da patronal do Grupo Malasa mantiveron o venres pola mañá a quinta xuntanza de consultas en relación co ERE e o ERTE que a empresa quere levar a cabo sobre un total de 158 traballadores e traballadoras da súa plantilla. O encontro, tal e como indica o Comité de Empresa, non despexou ningunha incógnita sobre o futuro da firma de Vilar do Colo e a parte social incluso considera o resultado da reunión como "un capítulo máis" na intención de Malasa de pechar o centro de traballo de Fene. Traballadores e empresa volverán xuntarse este martes ás 10 da mañá.

Dende a representación dos traballadores e traballadoras indican que na reunión do venres "insistiuse na necesidade de que a empresa reflexione sobre o seu comportamento en canto á negociación" xa que, segundo apunta o comité, "as asesoras da empresa están trasladándolle á mesa información que non se corresponde coa facilitada polo Administrador nas xuntanzas que mantivo pola súa conta coas seccións de metal, madeira e loxística".

Desde o punto de vista dos representantes dos traballadores e traballadoras estase creando unha "situación de incerteza" e dándose "información contraditoria" sobre as previsións do Grupo Malasa para cada unha das seccións que, en calquera caso, "desmontan os argumentos esgrimidos pola empresa para proceder ao despedimento de 78 traballadores e traballadoras a través dun ERE e a aplicación dun ERTE de 15 meses para o resto da plantilla".

A representación laboral tamén se mostrou sorprendida polo anuncio da empresa de solicitar "un novo informe sobre as causas técnicas" para avalar o ERE extintivo da sección de metal e lamenta que Noa Madera Creativa "non sexa capaz de explicar como se elaborou o primeiro informe, presentado xunto coa solicitude do expediente regulador"

O Comité considera que a empresa "está a desenvolver un capítulo máis na súa intención de pechar o centro de traballo de Fene, como vén acontecendo dende que o Grupo Malasa adquiriu Noa Madera Creativa no ano 2018".

O próximo encontro entre a representación da empresa e o Comité desenvolverase este martes ás 10 da mañá.

O Concello de Fene aprobou no último pleno unha declaración institucional en apoio do mantemento de todos os postos de traballo en Noa Madera Creativa, ademais de comprometerse co comité a colaborar no traslado á sociedade das súas reivindicacións.
25-05-2020 -

A Unidade Móbil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia achégase o 25 e o 26 de maio a Fene

Malia o estado de alerta decretado polo Goberno do Estado, a Unidade Móvil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia –como servizo esencial que é para subministrar compoñentes sanguíneos a todos os hospitais de Galicia- continúa o seu percorrido para achegar a campaña de doazón de sangue a todos os cidadáns. Esta semana visitará Fene, instalándose o luns 25 de maio  de 15:30 a 18:00 horas diante de Abanca en Maniños e de 18.30 h a 21.00 h diante da Casa do Concello e o martes 26 de 9:30 a 14:30 e 16.00 a 21:00 horas diante do Centro de Saúde.

As persoas que desexan doar sangue poden solicitar unha cita previa no teléfono gratuíto 900 100 828. Reforzando así os protocolos de seguridade nas unidades móbiles e  garantindo unha afluencia axeitada e ordeada para cubrir as necesidades de sangue dos hospitais galegos.
24-05-2020 -

O luns 25 de maio, Fene pasa á Fase 2 do proceso de desconfinamento

O concello de Fene, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 25 de maio de 2020, na fase 2, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. O avance cara a nova normalidade vai depender de como nos comportemos -distancia social, hixiene, etc.- e da capacidade que teñamos en conxunto para evitar repuntes da COVID-19  polo que dende o Concello  apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas.
Achegamos guía da Fase 2 elaborada polo Ministerio de Sanidade, nela podemos consultar as novas condicións que temos que ter en conta a partir deste luns 25 de maio.
Por outra banda, lembrámoslles do uso obligatorio de máscara a maiores de 6 anos, na vía pública, espazos ao aire libre, espazos pechados de uso público, sempre que non sexa posible manter a distancia interpersonal de 2 metros.
As excepcións ao seguimento desta norma, son as persoas  que presenten dificultades respiratorias que poidan verse agravadas pola súa utilización ou aquelas onde o uso da protección estea contraindicado por motivos de saúde, discapacidade ou dependencia. Esas excepcións han de estar xustificadas.
21-05-2020 -

Servizos Sociais facilítalle a conexión a internet a 12 alumnos de Educación Primaria

O Concello de Fene vén colaborando cos centros de ensino do municipio desde o inicio da crise sanitaria, que supuxo a suspensión das clases presenciais e a impartición das materias a distancia. Neste sentido, desde a área de Servizos Sociais púxose en marcha un programa de impresión e reparto domiciliario de tarefas e, ademais, tamén se lle achegou equipamento para a conexión a internet a  8 familias en situación de vulnerabilidade. Trátase de encamiñadores 4G cun tráfico mensual de 50 GB cedidos ás familias por un período de dous meses que xa están sendo utilizados por 12 nenas e nenos de Educación Primaria.

 A Educación Infantil e Primaria quedou fóra das axudas para conectividade e dispositivos da Consellaría de Educación, ás que só puido acollerse o alumnado de secundaria, bacharelato e Formación Profesional. Por este motivo, e en colaboración cos centros de educativos, o departamento de Servizos Sociais identificou o caso de alomenos oito familias con dificultade para que os seus pequenos puidesen seguir as clases virtuais, ben por carecer de conexión á internet ou por non dispoñer dunha capacidade de datos suficiente. 

A solución adoptada foi a de contratar con Vodafone encamiñadores 4G de alta velocidade e un tráfico mensual de 50 GB, máis que suficiente para as necesidades de formación a distancia e as consultas que a rapazada deba facer para estudar ou completar traballos.  

Os dispositivos están cedidos ás familias de forma gratuíta durante un período de dous meses, en previsión de que a actividade lectiva nas aulas dos ciclos inferiores xa non se vaia retomar alomenos até setembro. Os centros de ensino, pola súa banda, proporcionaron os ordenadores naqueles casos en que tamén faltase ese equipamento. 
O Concello de Fene axuda desta maneira a reducir a denominada "fenda dixital", aínda máis acusada por mor da pandemia no caso de familias en situación de vulnerabilidade con rapazada en idade escolar. Desde os primeiros días trala declaración do Estado de Alarma o consistorio tamén coordinou co profesorado dos colexios a impresión, clasificación e distribución de apuntamentos e follas de exercicios para o alumnado con menos recursos.