Trámite de audiencia proceso selectivo de auxiliar de axuda no fogar

Trámite de audiencia proceso selectivo de auxiliar de axuda no fogar

O 12 de abril de 2017, mediante resolución de alcaldía núm. 402/2017 aprobáronse as listas definitivas de admitidos e excluídos ó proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a auxiliar de axuda no fogar, mediante o sistema de concurso libre.

Resolución de Recurso de Reposición presentado por unha das aspirantes excluídas.

Concédese un prazo de 10 días hábiles ós interesados, para que de ser o caso, formulen as alegacións que coiden pertinentes.

Descargas