Instancia Xeral

Modelo de declaración responsable de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos

Autorización para as fogueiras do mes de Xuño

Folla de inscrición ou modificación no padrón municipal

Solicitude autorización informatizada no padrón municipal

Autorización menor para alta ou cambio enderezo no padrón municipal

Declaración responsable menor

Declaración RESPONSABLE MENOR aportando Resolución xudicial

Declaración RESPONSABLE MENOR SEN aportar Resolución xudicial

Solicitude baixa por inscrición indebida no padrón municipal

Solicitude certificado de empadroamento

Autorización individual ou colectiva solicitude/recollida de certificados

Autorización para solicitude/recollida de certificado ou volante dun menor

Solicitude informe Policia Local de residencia individual ou colectiva ou de convivencia

Autorización Alta ou cambio de enderezo en folla padroal non empadroado/a

Delegación para trámites de empadroamento

Modelo alta/baixa modificación censal

Modelo de solicitude de compensación de débedas

Modelo de solicitude de certificado de bens e/ou de existencia de débedas co Concello

Modelo de recurso administrativo tributos municipais

Modelo de gradación taxas municipais

Solicitude axuda económica

Solicitude de Servizo de Axuda no Fogar municipal (SAF)

Solicitude de tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade

Modelo solicitude consulta e reproducción de documentos

Solicitude bonificación do IIVTNU por transmisión mortis causa da vivenda habitual

Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Solicitude celebración matrimonio civil

Solicitude inscrición de animais potencialmente perigosos actualizados

Lincenza Animais Potencialmente Perigosos

Solicitude renovación estranxeiro por representante

Solicitude renovación de extranseiro