Anuncio do proceso selectivo auxiliar de axuda no fogar

Anuncio do proceso selectivo auxiliar de axuda no fogar

Anuncio do proceso selectivo auxiliar de axuda no fogar

Publicado o anuncio do 09.06.2017 do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a auxiliar de axuda no fogar.

Contra estes acordos, actos de trámite cualificados que non poñen fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada no prazo dun mes dende a súa publicación no taboleiro de edictos ou na páxina web do concello ante o tribunal de selección ou ante o alcalde do Concello de Fene -órgano competente para a súa resolución-. Transcorrido dito prazo sen terse interposto o recurso, os acordos serán firmes a tódolos efectos.

Descargas
Ligazóns