Anuncio nomeamento peón interino

Anuncio nomeamento peón interino

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento peón interino (resolución de alcaldía núm. 1396/2017 do 07.12.2017)

Requírese ao funcionario/a interino/a que proceda a tomar posesión do posto de funcionario interino, nun prazo máximo de catro días hábiles, debendo achegar, con carácter previo, a seguinte documentación:
- Certificado médico en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio no que conste expresamente que ten “a capacidade funcional necesaria para o desempeño das tarefas de peón”.
- Declaración xurada de non estar incursa en incompatibilidade para ser persoal das Administracións Públicas e non ter sido separada nin inhabilitada do servizo público.
Se no prazo indicado, non presenta a documentación requirida, o resultado do recoñecemento médico fose “non apto” ou non toma posesión do posto de funcionario interino, quedará sen efecto o nomeamento realizado (salvo que poida acreditar un suposto de forza maior).

Descargas
Ligazóns