Orzamento 2014

Ingresos

Cap. 1. Impostos directos: 4.138.414,06 €
Cap. 2. Impostos indirectos: 59.100,00 €
Cap. 3. Tasas prezos públicos: 2.778.073,33 €
Cap. 4. Transferencias correntes: 3.412.134,05 €
Cap. 5. Ingresos patrimoniales: 49.645,42 €
Cap. 6. Enaxenación de investimentos reais: 0 €
Cap. 7. Transferencias de capital: 439.816,16 €
Cap. 8. Activos financieiros: 50.000,00 €
Cap. 9. Pasivos financieiros: 0 €
Total: 10.927.183,02 €

Gastos

Cap. 1. Gastos de personal: 4.309.618,38 €
Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos: 4.717.422,78 €
Cap. 3. Gastos financieiros: 52.500,00 €
Cap. 4. Transferencias correntes:  625.958,76 €
Cap. 6. Investimentos reais: 735.541,79 €
Cap. 7. Transferencias de capital: 0 €
Cap. 8. Activos financieiros: 50.000,00 €
Cap. 9. Pasivos financieiros: 436.141,31 €
Total: 10.927.183,02 €
Descargas
Ligazóns