Xestións non municipais

Tramita as declaracións catastrais no Concello

O Concello de Fene pon a disposición da cidadanía dun novo servicio presencial en virtude do cumprimento do convenio de colaboración asinado entre o Concello de Fene e a Dirección Xeral do Catrasto.

Solicitude de permisos de queima

Procedemento para a  comunicacións de queimas de restos agrícolas e autorizacións de queimas de restos forestais

Renovación da tarxeta de demanda ou mellora de emprego

O Concello dispón dun Punto de Información do Servicio Galego de Colocación no edificio de Formación e Emprego 'Pancho Allegue'.

Carné xove euro 30

No departamento de Xuventude do Concello de Fene pódese solicitar esta tarxeta europea que permite ó seu posuidor acceder a certos servizos e establecementos a un prezo máis axeitado.

Certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital

A través do Punto de Información Catastral sito na oficina técnica municipal, a cidadanía pode acceder ao servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.

Certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade

A través do Punto de Información Catastral sito na oficina técnica municipal, a cidadanía pode acceder ao servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.

Certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante

A través do Punto de Información Catastral sito na oficina técnica municipal, a cidadanía pode acceder ao servizo de consulta e certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

Rexistro de Parellas de Feito de Galicia

Poderán inscribirse como parellas de feito as persoas maiores de idade, capaces, que convivan coa intención ou vocación de permanencia nunha relación de afectividade análoga á conxugal, con expresión da súa vontade de equiparar os seus afectos aos do matrimonio.

Inscrición Matrimonio

A inscrición fai fe do acto do matrimonio e da data, hora e lugar en que se contrae. É o medio de proba de que o matrimonio se realizou, sendo esta o título que lexitima o estado civil de casado.

Xestións online Viaqua

A través da oficina Virtual de Viaqua poderás realizar diversos  trámites.