Concellarías delegadas

Delegacións xenéricas

 
  • Resolución da Alcaldía 665/2023
  • Resolución da Alcaldía  1225/2023

As delegadacións xenéricas de cada unha das áreas de goberno do Concello de Fene son:

I Delégaselle a Área de Desenvolvemento Territorial e do Medio o concelleiro Justo Martínez Ardá

II Delégaselle a Área de Dinamización do Emprego, Seguridade e Participación veciñal á concelleira Alejandra Permuy Meizoso.

III Delégaselle a Área de Dinamización Económica Manuel Polo Gundín

IV Delégaselle a Área de Dinamización Social e Transparencia á concelleira Mª Carmen Martínez Rodríguez.

As delegacións xenéricas acordadas no apartado anterior suxeitaránse ó seguinte réxime xurídico:

a) Abarcarán a facultade de coordinar as diferentes subáreas nas que se divide cada área, dirixindo os servizos correspondentes, sen prexuízo das facultades de xestión encomendadas aos delegados especiais, pero sen incluir a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

b) A Alcaldía poderá revogar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas.

c) A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada de acordo co que dispón o artigo 14 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

d) Corresponderá á Alcaldía resolver las posibles dúbidas que se formulen en relación coa aplicación desta resolución.

Delegacións especiais

As delegacións especiais ós seguintes concelleiros/as que a seguir se relacionan, para os servizos que igualmente se sinalan:

Conferir a delegación das subáreas de Urbanismo e Vivenda e Obras (Área de Desenvolvemento Territorial e do Medio) ao concelleiro Manuel Polo Gundín.

Conferir a delegación das subáreas de Servizos (Area de Desenvolvemento Territorial e do Medio), á concelleira Alejandra Permuy Meizoso.

Conferir a delegación da subárea de Formación e Emprego e o servizo de Radio municipal (Área de Dinamización do Emprego, Seguridade e Participación veciñal) á concelleira Cristina García Moroño.

Conferir a delegación das subáreas de Persoal, Seguridade e Participación Veciñal á concelleira Alejandra Permuy Meizoso.

Conferir a delegación das subáreas de Facenda e Patrimonio e Promoción Económica (Área de Dinamización Económica) á concelleira Mª de los Ángeles Coira López.

Conferir a delegación da subárea de Benestar Social (Área de Dinamización Social) á concelleira Alejandra Permuy Meizoso

Conferir a delegación da subárea de Cultura (Área de Dinamización Social) ao concelleiro Justo Martínez Ardá.

Conferir a delegación das subáreas de Xuventude e Deportes (Área de Dinamización Social) ao concelleiro Adán Chao Pardo.

Conferir a delegación da subárea de Igualdade (Área de Dinamización Social) á concelleira Alejandra Permuy Meizoso.

Conferir a delegación da subárea de Ensino (Área de Dinamización Social) ao concelleiro Justo Martínez Ardá

Conferir a delegación da subárea de Medio Ambiente (Área de Desenvolvemento Territorial e do Medio) á concelleira Mª Carmen Martínez Rodríguez

As delegacións especiais efectuadas no apartado anterior, enténdense conferidas como delegacións da dirección e xestión interna dos servizos, pero non inclúen a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

O/A Concelleiro/a que ostente a delegación xenérica da área á que pertence o servizo, terá a facultade de supervisar a actuación dos/as concelleiros/as con delegacións especiais.

Descargas