Goberno municipal

O nomeamento dos membros da Xunta de Goberno local determínase na resolución da alcaldía 666 do 11 de maio de 2022


As sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene terán carácter semanal, celebrándose as sesións os xoves de cada semana ás 09.00 h.

Xunta de Goberno Local

Por Resolución da alcaldía 666/2022 do 11 de maio acordouse:

1º Modificar a orde de nomeamentos feita por Resolución da alcaldía 119/2020 do 12 de febreiro e
nomear novos Tenentes de alcalde, de forma que os nomeamentos como tenente de alcalde dos/as
seguintes señores/as concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local queda configurado pola
orde que de seguido se indica


1ª Tenente de alcalde: Alejandra Permuy Meizoso
2º Tenente de alcalde: Manuel Polo Gundín
3ª Tenente de alcalde: María Carmen Martínez Rodríguez
4º Tenente de alcalde: Justo Martínez Ardá
5ª Tenente de alcalde: Mª de los Ángeles Coira López


2º  Corresponde ás persoas nomeadas substitur na Alcaldía, pola orde sinala, nos casos legalmente establecidos

Descargas