Avisos

30-07-2021

Anuncio BOP información pública solicitude autorización de obras vivenda unifamiliar lugar de Brea

Anuncio BOP de información pública do Servizo Territorial de Augas de Galicia en relación coa solicitude de autorización de obras para vivenda unifamiliar no lugar de Brea, parroquia de Barallobre, no Concello de Fene. Solicitante: Rosa María Pardo González. Establécese un prazo de 20 días a partir do seguinte á data de publicación no BOP para posibles reclamacións. 
23-07-2021

Aprobación padron fiscal Servizo Axuda no Fogar (básico e dependencia) do mes de xuño 2020

Anuncio aprobación do padrón fiscal do Servizo de Axuda no Fogar (básico e dependencia) do mes de xuño de 2020. BOP núm. 138 do 23 de xullo de 2021.
23-07-2021

Padrón fiscal de escolas culturais e deportivas municipais do 3º trimestre do curso 2020-21

Anuncio aprobación do padrón fiscal de escolas culturais e deportivas municipais do 3º trimestre do curso 2020-21. BOP núm. 138 do 23 de xullo de 2021.
21-07-2021

Informe sobre avaliación do impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Caaveiro

Informe sobre avaliación do impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Caaveiro de 78 MW e a súa infraestructura de evacuación na provincia da Coruña. Ref.: PEol 431
19-07-2021

Período medio de pago a proveedores do 2º trimestre do ano 2021

O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financieira, establece que as corporacións locais remitirán ó Ministerio de Facenda e publicarán nos seus portais web: o período medio de pago global a proveedores, o período medio de pago da entidade (que no caso do Concello de Fene coincide co global porque non hai máis entidades), o ratio de operacións pagadas e o ratio de operacións pendentes de pago, todos eles referidos ó trimestre anterior, calculados segundo a metodoloxía establecida no mesmo, e segundo os modelos tipo de publicación facilitados ás corporacións locais polo Ministerio de Facenda.
Polo que unha vez remitidos os datos resultantes do programa de contabilidade municipal ó Ministerio de Facenda a través da plataforma da "Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales", resulta o documento que se adxunta, que pasa a ser publicado na páxina web do Concello de Fene, dacordo co anteriormente exposto.
12-07-2021

Incoación de baixas de oficio no Padrón Municipal de habitantes

Anuncio Resolución da Alcaldía incoación de baixas de oficio no Padrón Municipal de habitantes do Concello de Fene
01-07-2021

Aprobación de padróns fiscais maio 2020 de Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Anuncio de aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de maio do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar
28-06-2021

Información pública conta xeral 2020

25-06-2021

COVID: Cambio no uso da máscara dende o sábado 26 de xuño

22-06-2021

Tarefas mantemento Rexistro