Convocatorias

26-11-2021 -

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

25-11-2021 -

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018

19-11-2021 -

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas, na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos

17-11-2021 -

Lista provisional de persoas admitidas na convocatoria para a cobertura temporal do posto de Encargado/a de Servizos mediante comisión de servizos voluntaria

17-11-2021 -

Nomeamento persoal laboral temporal, como traballadora social, baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade

17-11-2021 -

Convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de responsable de unidade de vías e obras incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018

16-11-2021 -

Actualización da lista de aspirantes a traballador/a social

Actualización da lista de aspirantes a traballador/a social
16-11-2021 -

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as funcionario/a interino/a psicólogo/a

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as para a formación de dúas listas de persoas aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría de psicólogo/a e técnico/a de intervención familiar Grupo A, Subgrupo A2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, mediante o sistema de concurso libre.
10-11-2021 -

Convocatoria comisión servizos para cobertura temporal do posto encargado/a de servizos

03-11-2021 -

Nomeamento funcionario interino chofer-conductor