Convocatorias

09-03-2023 -

Lista definitiva praza vacante de peón/peoa de recollida de lixo (OEP 2019)

06-03-2023 -

Anuncio aprobación lista praza técnico/a xestión

03-03-2023 -

Persoas aprobadas para a creación lista para o posto/praza de técnico/a de xestión

03-03-2023 -

Anuncio valoración provisional fase de concurso prazas conserxe promoción interna

28-02-2023 -

Anuncio resultado final do proceso selectivo oficial sepultureiro/a

Anuncio resultado da terceira proba da fase de oposición e proposta de resolución do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de oficial sepultureiro/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público extraordinaria de estabilización de emprego temporal do ano 2020.
27-02-2023 -

Anuncio número 2 do tribunal do de selección lista aspirantes praza técnico/a xestión, funcionario/a interino/a, para o departamento de xestión económica do Concello de Fene, mediante oposición libre.

27-02-2023 -

Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura vacante de bibliotecario/a

27-02-2023 -

Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

21-02-2023 -

Anuncio do tribunal lista de aspirantes Técnico/a de Xestión

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para nomeamentos como funcionario/a interino/a en postos/prazas de Técnico de Xestión do Departamento de Xestión Económica, relativo á convocatoria do primeiro exercizo.
20-02-2023 -

Anuncio de nomeamento funcionario interino conserxe

Anuncio nomeamento funcionario interino da subescala de servizos especiais da escala de administración especial (subgrupo AP, denominación Persoal de información-subalterno/a), por substitución de funcionario de carreira, ata a súa reincorporación ao posto de traballo.