Adicacións parciais

Corresponde ó Pleno, a proposta do Presidente, e dentro da consignación global a tal fin contida no orzamento, determinar a relación de cargos da Corporación que poderán desenvolverse en réxime de adicación exclusiva e parcial e, polo tanto, con dereito a retribución, así como as contías que correspondan en atención ó seu grado de responsabilidade e adicación (art. 75.2 da LRBRL e 13.4 ROF).

 

 

No Pleno, en sesión 06 de xullo de 2023, adoptou o seguinte acordo:

Na sesión plenaria do 06.07.2023 adoptouse o seguinte acordo:

“1º Fíxanse as seguintes dedicacións:

- Alcalde-Presidente: dedicación parcial de 28.396,13 € brutos anuais distribuídos en 12 pagas mensuais e dúas extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e decembro. O réxime de dedicación mínima diaria será do 60% da xornada laboral.

- Concelleiro/a 1: dedicación parcial de 25353,27 € brutos anuais distribuídos en 12 pagas mensuais e dúas extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e decembro. O réxime de dedicación mínima diaria será do 80% da xornada laboral.

- Concelleiro/a 2: dedicación parcial de 23768,69 € brutos anuais distribuídos en 12 pagas mensuais e dúas extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e decembro. O réxime de dedicación mínima diaria será do 75% da xornada laboral.

- Concelleiro/a 3: dedicación parcial de 15845,80 € brutos anuais distribuídos en 12 pagas mensuais e dúas extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e decembro. O réxime de dedicación mínima diaria será do 50% da xornada laboral.

- Concelleiro/a 4: dedicación parcial de 15845,80 € brutos anuais distribuídos en 12 pagas mensuais e dúas extraordinarias da mesma contía nos meses de xuño e decembro. O réxime de dedicación mínima diaria será do 50% da xornada laboral.”

Por Resolución da alcaldía 726/2023 do 14 de xullo acordouse:

Determinar os seguintes membros da Corporación que exercerán as súas funcións con dedicación parcial:

-Alcalde-Presidente: Juventino José Trigo Rey
-Concelleiro/a 1: Alejandra Permuy Meizoso
-Concelleiro/a 2: Mª Ángeles Coira López

 

Dedicacións parciais acordadas por Resolución de alcaldía núm. 1278/2023 do 30 de novembro

Faise público que por Resolución de alcaldía núm. 1278/2023 do 30 de novembro acordouse: “1.-Determinar os seguintes membros da Corporación que exercerán as súas funcións sen responsabilidade de goberno con dedicación parcial a partir do 01.12.2023 (funcións de control e fiscalización da acción do goberno, coordinación dos labores da oposición e asistencia ás convocatorias da Alcaldía de xuntas de coordinación de asuntos municipais): -Concelleira 3: Rocío Aurora Bértoa Puente -Concelleiro 4: Eloy Rico López”

Descargas