Convocatorias

26-07-2022 -

Anuncio BOE convocatoria prazas Auxiliar Administrativo mediante o sistema de oposición quenda libre

Anuncio BOE núm. 177 do luns 25 de jullo. Convocatoria para proveer tres prazas de Auxiliar Administrativo/a, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación no «Boletín Oficial do Estado».
26-07-2022 -

Anuncio BOE praza de arquitecto/a técnico promoción interna OEP 2019

Anuncio BOE núm. 177 do luns 25 de xullo. Convocatoria para proveer unha praza de Arquitecto/a Técnico/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación no «Boletín Oficial do Estado».
22-07-2022 -

Aprobación listaxe de aspirantes/as praza de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora

Decreto polo que se  aproba a lista de aspirantes, para futuras coberturas a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora para a emisora municipal Radio Fene, equivalente a un grupo: A, subgrupo; A2 e complemento de carreira 24, conforme establece a RPT do Concello de Fene.
22-07-2022 -

Resolución do proceso selectivo responsable da Unidade de Vías e Obras (OEP 2018)

Anuncio resolución do proceso selectivo para a cobertura en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de responsable da Unidade de Vías e Obras do Concello de Fene (OEP 2018)
21-07-2022 -

Valoración definitiva e convocatoria do 1º exercizo oposición praza peón de limpeza OEP 2017

Anuncio valoración definitiva do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de peón de servizo de limpeza incluída na OEP 2017, e convocatoria do primeiro exercizo da fase de oposición (proba de galego). 
21-07-2022 -

Anuncio valoración definitiva concurso e convocatoria da proba galego praza conserxe OEP 2019

Anuncio valoración definitiva do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de conserxe incluída na OEP 2019 e convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición (proba de galego).
20-07-2022 -

Anuncio cambio de ubicación 2ª proba da fase de oposición prazas administrativo/a OEP 2018 e 2020

Anuncio cambio de ubicación da convocatoria para a segunda proba da fase de oposición (test) para as persoas aspirantes do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, de dúas prazas de administrativo/a, que figuran como vacantes no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2018 e 2020, segundo as bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 23.12.2020 e 14.01.2021.
20-07-2022 -

Anuncio bases específicas do proceso selectivo por promoción interna de dúas prazas conserxe (2021)

Aprobación das bases específicas da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante concurso-oposición, de dúas prazas vacantes de conserxe, incluídas na oferta de emprego público 2021
19-07-2022 -

Anuncio acta número 5 do tribunal de selección lista de aspirantes encargado/a de redacción emisora

Anuncio revisión de alegacións e proposta de persoas aprobadas no proceso selectivo para a configuración dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora mediante o sistema de concurso libre, segundo as bases da convocatoria aprobadas mediante Resolución da alcaldía 507/2022 do 08.04.2022.
19-07-2022 -

Anuncio nomeamento de funcionario interino enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

Nomeamento de funcionario interino por mellora de emprego, para desempeñar temporalmente unha praza do grupo: A, subgrupo: A1, escala: administración especial, subescala: técnica superior, denominación: Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, para a cobertura dunha praza vacante, durante a súa situación de IT e posteriores permisos por maternidade, lactación e demais continxencias derivadas e ata a súa reincorporación ao posto de traballo.