Convocatorias

14-12-2023 -

Anuncio requirimento de emendas proceso selectivo estabilización prazas de administrativo/a

Anuncio requirimento de emendas por parte do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 2 prazas de administrativo/a incluídas na OEP do 2021 do Concello de Fene, prazas incluídas no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público. Concédese un prazo de 10 días hábiles para a presentación de emendas á documentación relativa aos méritos alegados.
12-12-2023 -

Prorroga nomeamento funcionario interino por acumulación de tarefas chófer-condutor

Anuncio prórroga nomeamento de funcionario interino en réxime de acumulación de tarefas no Departamento de Obras e Servizos coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: AP, escala: administración especial, subescala: servizos especiais, denominación: chófer-condutor.
12-12-2023 -

Anuncio requirimento emendas proceso selectivo estabilización axente de emprego e desenvolvemento local

Requirimento de emendas do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
05-12-2023 -

Listaxe definitiva de persoas seleccionadas para o Obradoiro dual de emprego Reinicia X

04-12-2023 -

Listaxe definitiva praza de bibliotecario/a mediante concurso-oposición (OEP 2019)

01-12-2023 -

Anuncio requirimento emendas dúas prazas traballador/a social

01-12-2023 -

Anuncio requirimento emendas praza de traballador/a social

01-12-2023 -

Requerimento emendas praza orientador/a laboral. Estabilización

30-11-2023 -

Anuncio nomeamento interino técnico administración xeral

30-11-2023 -

Anuncio rectificación