Convocatorias

23-07-2021 -

Primeira acta do tribunal do proceso selectivo contratación técnico/a de administración xeral

Primeira acta do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, incluída na oferta de emprego público do ano 2018
23-07-2021 -

Resultado da fase de oposición proceso selectivo APROL RURAL 2021

Resultado da fase de oposición no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal (programa APROL RURAL 2021)
21-07-2021 -

Lista definitiva de admitidos/excluídos proceso selectivo peóns/as xardiñeiros/as APROL RURAL 2021

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal (programa APROL RURAL 2021) e convocatoria aos/ás aspirantes para a realización da proba práctica e da proba de galego.
20-07-2021 -

Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio aprobación da lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de administrativo/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente, conforme ao proceso convocado por Resolución da Alcaldía núm. 673/2021, do 09.06.2021.
20-07-2021 -

Rectificación de erros RA aprobación lista definitiva de admitidos/excluídos lista administrativo

Anuncio rectificación de erros na resolución da alcaldía núm. 815/2021 de aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C; subgrupo C1; escala Administración Xeral; subescala Administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
20-07-2021 -

Corrección de erros lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso selectivo técnico da administración xeral

Rectificación de erros da lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as para o proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de Técnico/a de Administración Xeral, no marco da Oferta de Emprego Público do ano 2018. 
20-07-2021 -

Lista definitiva admitidos e excluidos proceso selectivo técnico/a de administración xeral

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral, no marco da Oferta de Emprego Público do ano 2018. 
19-07-2021 -

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as contratación peóns/as xardineiros/as APROL RURAL 2021

Anuncio de aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal. Programa APROL RURAL 202.
17-07-2021 -

Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio aprobación lista de persoas que superaron o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomemento como funcionario/a interino/a administrativo/a e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente mediante o sistema de concurso.
15-07-2021 -

Baremación proba de galego e listaxe provisional de aspirantes proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Baremación da proba oral de galego realizada aos/ás aspirantes que non acreditaron os coñecementos en lingua galega correspondentes ás prazas ás que optan (peón/a e auxiliar de biblioteca) e listaxe provisional de aspirantes que superaron o proceso selectivo para a contratación de sete peóns/a e un/ha auxiliar de biblioteca no marco do programa de Integración Laboral da Deputación PEL REACTIVA 2021.