Avisos

07-05-2021

Periodo medio pago primer trimestre 2021

07-05-2021

Exposición pública de padróns fiscais 2021

27-04-2021

Xestión da biomasa por UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.

26-04-2021

Aprobación do padrón fiscal correspondente ao exercicio 2021 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

20-04-2021

Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 03/2021, subexpediente 1/2021 de suplemento de créditos e crédito extraordinario

19-04-2021

Aprobación inicial do orzamento 2021.

05-04-2021

Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do primeiro semestre do exercicio 2021

31-03-2021

Anuncio sobre o establecemento dun plan especial de pagos individualizados para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña

Anuncio publicado no BOP núm. 58 do luns 29 de marzo sobre o establecemento dun plan especial de pagos individualizados para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña.
31-03-2021

Anuncio sobre o establecemento de dous períodos de pagamento en período voluntario para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña

Anuncio publicado no BOP núm. 58 do luns 29 de marzo en relación co establecemento de dous períodos de pagamento en período voluntario para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña.
24-03-2021

Anuncio do Concello de Fene relativo ao emprazamento dos interesados en recurso contencioso-administrativo (procedemento abreviado 65/2021)