Avisos

23-07-2021

Padrón fiscal de escolas culturais e deportivas municipais do 3º trimestre do curso 2020-21

Anuncio aprobación do padrón fiscal de escolas culturais e deportivas municipais do 3º trimestre do curso 2020-21. BOP núm. 138 do 23 de xullo de 2021.
21-07-2021

Informe sobre avaliación do impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Caaveiro

Informe sobre avaliación do impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Caaveiro de 78 MW e a súa infraestructura de evacuación na provincia da Coruña. Ref.: PEol 431
19-07-2021

Período medio de pago a proveedores do 2º trimestre do ano 2021

O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financieira, establece que as corporacións locais remitirán ó Ministerio de Facenda e publicarán nos seus portais web: o período medio de pago global a proveedores, o período medio de pago da entidade (que no caso do Concello de Fene coincide co global porque non hai máis entidades), o ratio de operacións pagadas e o ratio de operacións pendentes de pago, todos eles referidos ó trimestre anterior, calculados segundo a metodoloxía establecida no mesmo, e segundo os modelos tipo de publicación facilitados ás corporacións locais polo Ministerio de Facenda.
Polo que unha vez remitidos os datos resultantes do programa de contabilidade municipal ó Ministerio de Facenda a través da plataforma da "Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales", resulta o documento que se adxunta, que pasa a ser publicado na páxina web do Concello de Fene, dacordo co anteriormente exposto.
12-07-2021

Incoación de baixas de oficio no Padrón Municipal de habitantes

Anuncio Resolución da Alcaldía incoación de baixas de oficio no Padrón Municipal de habitantes do Concello de Fene
01-07-2021

Aprobación de padróns fiscais maio 2020 de Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Anuncio de aprobación de padróns fiscais correspondentes ao mes de maio do 2020 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar
28-06-2021

Información pública conta xeral 2020

25-06-2021

COVID: Cambio no uso da máscara dende o sábado 26 de xuño

22-06-2021

Tarefas mantemento Rexistro

14-06-2021

Oficina de Fomento Cooperativo e Economía Social

01-06-2021

Aprobacion definitiva do orzamento xeral 2021