Avisos

29-08-2023

Horarios adestramento

22-08-2023

Aviso por asfaltado zona Eroski

18-08-2023

Aviso restriccións tráfico Festas de Perlio

02-08-2023

Boletín informativo Servizo Orientación Laboral Fene

01-08-2023

Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2023.

26-07-2023

Período medio de pago a proveedores do 2º trimestre do ano 2023

O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financieira, establece que as corporacións locais remitirán ó Ministerio de Facenda e publicarán nos seus portais web: o período medio de pago global a proveedores, o período medio de pago da entidade (que no caso do Concello de Fene coincide co global porque non hai máis entidades), o ratio de operacións pagadas e o ratio de operacións pendentes de pago, todos eles referidos ó trimestre anterior, calculados segundo a metodoloxía establecida no mesmo, e segundo os modelos tipo de publicación facilitados ás corporacións locais polo Ministerio de Facenda.
Polo que unha vez remitidos os datos resultantes do programa de contabilidade municipal ó Ministerio de Facenda a través da plataforma da "Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales", resulta o documento que se adxunta, que pasa a ser publicado na páxina web do Concello de Fene, dacordo co anteriormente exposto.
24-07-2023

Accións formativas para persoas desempregadas da Consellería de Emprego e Igualdade

A Área de Formación e Emprego Pancho Allegue do Concello de Fene informa de novos cursos da Xunta de Galicia para persoas desempregadas. Ditas accións formativas impartiranse a partir do mes de setembro no Centro de Formación Ocupacional de Caranza e, como único requisito para participar, cómpre estar inscrito/a no SPEG como demandante de emprego. A solicitude pódese realizar: a través do servizo de orientación laboral participando nun itinerario personalizado de inserción; a través da Oficina Virtual de Emprego da Xunta de Galicia, emprego.xunta.gal, sempre que na demanda de emprego do/a solicitante conste un correo electrónico; ou na oficina de emprego, pedindo cita previa en emprego.xunta.gal. Máis información na Area de Formación e Emprego “Pancho Allegue” do Concello de Fene, no tfno. 981 492 767 ou no correo electrónico orientacion.laboral@fene.gal 
19-07-2023

Aviso da Policía Local restriccións á circulación e ao aparcamento por mor dos concertos do ciclo Xullo, mes da Patria

Anuncio restriccións á circulación e ao aparcamento na Avda. do Concello por mor dos concertos do ciclo Xullo, mes da Patria. 
17-07-2023

Aprobación definitiva modificación puntual PXOM núcleos Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e o Piñeiro

Aprobación definitiva  modificación puntual do PXOM Fene-delimitación dos núcleos rurais de os Buios, O Redondo, O Feal, Lubian e o Piñeiro.
17-07-2023

Aprobación provisional modificación puntual PXOM nucleos Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e o Piñeiro

Aprobación provisional modificación puntual do PXOM Fene-delimitación dos núcleos rurais de os Buios, O Redondo, O Feal, Lubian e o Piñeiro.