Avisos

10-11-2022

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa

07-11-2022

Aprobación provisional da modificación da Ord. fiscal núm. 19, reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectore

02-11-2022

Servizos mínimos folga SAF

25-10-2022

PADRÓN FISCAL SETEMBRO 2022 DO SAF

25-10-2022

Exposición pública listado provisional candidatos/as a xurados

21-10-2022

Período medio de pago a proveedores do 3º trimestre do ano 2022

O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financieira, establece que as corporacións locais remitirán ó Ministerio de Facenda e publicarán nos seus portais web: o período medio de pago global a proveedores, o período medio de pago da entidade (que no caso do Concello de Fene coincide co global porque non hai máis entidades), o ratio de operacións pagadas e o ratio de operacións pendentes de pago, todos eles referidos ó trimestre anterior, calculados segundo a metodoloxía establecida no mesmo, e segundo os modelos tipo de publicación facilitados ás corporacións locais polo Ministerio de Facenda.
Polo que unha vez remitidos os datos resultantes do programa de contabilidade municipal ó Ministerio de Facenda a través da plataforma da "Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales", resulta o documento que se adxunta, que pasa a ser publicado na páxina web do Concello de Fene, dacordo co anteriormente exposto.
10-10-2022

Aprobación padrón fiscal terrazas 2021

06-10-2022

Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.

21-09-2022

Anuncio cobranza SAF agosto 2022

16-09-2022

Censo candidato/as a xurado