Orzamento 2012

Ingresos

Cap. 1. Impostos directos: 3.718.900,00 € €
Cap. 2. Impostos indirectos: 55.000,00 €
Cap. 3. Tasas e outros ingresos: 2.108.004,00 €
Cap. 4. Transferencias correntes: 3.656.738,56 €
Cap. 5. Ingresos patrimoniales: 49.632,23€
Cap. 6. Enaxenación de investimentos reais: 0 €
Cap. 7. Transferencias de capital: 205.783,41 €
Cap. 8. Activos financieiros: 50.000,00 €
Cap. 9. Pasivos financieiros: 0 €
Total: 9.844.058,20 €

Gastos

Cap. 1.  Gastos de personal: 4.278.346,68 €
Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos: 3.858.133,53 €
Cap. 3. Gastos financieiros: 111.500,00€
Cap. 4. Transferencias correntes: 378.156,65€
Cap. 6. Investimentos reais: 537.342,26 €
Cap. 7. Transferencias de capital: 0 €
Cap. 8. Activos financieiros: 50.000,00 €
Cap. 9. Pasivos financieiros: 630.579,08 €
Total: 9.844.058,20 €
Descargas
Ligazóns