Orzamento exercicio 2018 e cadro de persoal

Publicado no BOP Nº 181 do 21 de setembro de 2018

ORZAMENTO EXERCICIO 2018

 

GASTOS

 

INGRESOS

Capítulo

Descripción

Importe

Descripción

Importe

1

Gastos de persoal

4.428.285,67

Impostos directos

4.336.785,79

2

Gastos correntes e servizos

4.842.094,27

Impostos indirectos

158.459,13

3

Gastos financieiros

17.420,89

Taxas, prezos públicos

2.381.750,22

4

Transferencias correntes

724.126,45

Transferencias correntes

3.663.702,48

5

Fondo de continxencias

390.000,00

Ingresos patrimoniais

49.890,98

6

Investementos reais

152.425,00

 

 

7

Transferencias capital

0,00

Transferencias capital

251.379,99

8

Activos financieiros

50.000,00

Activos financieiros

50.000,00

9

Pasivos financieiros

36.236,32

Pasivos financieiros

0,00

Totais

10.640.588,60

 

10.640.588,60

Ligazóns