Orzamentos 2019. Prorrogados 2020

Publicado no BOP do 5 de febreiro o anuncio da aprobación definitiva do orzamento xeral 2019

CAPÍTULO GASTOS

TOTAL

CAPÍTULO INGRESOS

TOTAL

OPERACIÓNS CORRENTES

OPERACIÓNS CORRENTES

1.–Gastos de persoal

4.440.608,00

1.–Impostos directos

4.394.066,30

2.–Gastos correntes e servizos

5.421.140,65

2.–Impostos indirectos

60.000,00

3.–Gastos financieiros

8.606,00

3.–Taxas, prezos públicos

2.456.443,69

4.–Transferencias correntes

557.026,57

4.–Transferencias correntes

4.183.872,20

5.–Fondo de continxencias

75.000,00

5.–Ingresos patrimoniais

49.351,45

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

10.502.381,22

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

11.143.733,64

OPERACIÓNS DE CAPITAL

OPERACIÓNS DE CAPITAL

6.–Investementos reais

1.225.094,58

6.–Alleam. Inv. reais

0,00

7.–Transferencias capital

0,00

7.–Transferencias capital

224.096,62

TOTAL OPERACIÓNS CAPITAL

1.225.094,58

TOTAL OPERACIÓNS CAPITAL

224.096,62

OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

8.–Activos financieiros

50.000,00

8.–Activos financieiros

50.000,00

9.–Pasivos financieiros

22.524,20

9.–Pasivos financieiros

382.169,74

TOTAL OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

72.524,20

TOTAL OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

432.169,74

TOTAL GASTOS

11.800.000,00

TOTAL INGRESOS

11.800.000.00

Ligazóns