Orzamentos 2021

Publicado no BOP 1 de xuño a aprobación definitiva do orzamento 2021

ORZAMENTO 2021

CAP.

DESCR. CAPÍTULO

IMPORTE

CAP.

DESCR. CAPÍTULO

IMPORTE

I

Impostos directos

4.143.722,08

I

Gastos de Persoal

4893300,55

II

Impostos indirectos

200.000,00

II

Gastos béns correntes-servízos

5855521,19

III

Taxas e outros ingresos

2.616.100,01

III

Gastos financeiros

5000,00

IV

Transferencias Correntes

4.655.853,93

IV

Transferencias correntes

708599,69

V

Ingresos patrimoniais

50.836,60

V

Fondo de continxencia

0,00

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

11.666.512,62

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

11462421,43

VI

Enaxenación investimentos

0,00

VI

Investimentos reais

669901,57

VII

Transferencias de capital

265.810,38

VII

Transferencias de capital

0,00

TOTAL OPERAC. CAPITAL

265.810,38

 

TOTAL OPERAC. CAPITAL

669901,57

VIII

Anticipos financieiros

50.000,00

VIII

Activos financieiros

50000,00

IV

Pasivos financieiros

200.000,00

IV

Pasivos financieiros

0,00

TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS

250.000,00

 

TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS

50000,00

TOTAL INGRESOS

12.182.323,00

 

TOTAL GASTOS

12.182.323,00

 

CADRO DE PERSOAL 2021

 

1. Postos reservados a persoal funcionario.

DENOMINACIÓN

Número

Subgrupo

Vacantes

 

 

 

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL

Secretaria

1

A1

-

 

 

 

Interventora

1

A1

-

 

 

 

Tesoureira

1

A1

-

 

 

 

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

SUBESCALA TÉCNICA

Técnico administración xeral

1

A1

1

 

 

 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA E AUXILIAR

Administrativo

10

C1

3

 

 

 

Auxiliar administrativo

3

C2

3

 

 

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL/ESPECIAL

Técnica de xestión financeira e recadación

1

A2

1

 

 

 

Técnico de Xestión Económica e Intervención

1

A2

1

 

 

 

 

Persoal de Información-Subalterno/a

1

Agrupacións

profesionais

1

 

 

 

Conserxes vixilancia e conservación de edificios

6

Agrupacións

profesionais

3

 

 

 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos

1

A1

-

 

 

 

Arquitecto técnico

2

A2

2

 

 

 

Axudante de arquivo-arquiveiro/a

1

A2

1

 

 

 

Bibliotecario/a

1

A2

1

 

 

 

Téc. coordinador/a Departamento Benestar Social e Igualdade

1

A2

1

 

 

 

Traballador social

1

A2

-

 

 

 

SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS

Cabo-xefe da Policía Local

1

C1

1

 

 

 

Garda, policía local

13

C1

2

 

 

 

Xestor de actividades de cultura, ensino, deportes e normalización lingüística

1

C1

-

 

 

 

Coordinador/actividades deportivas

1

C1

-

 

 

 

Administrador/a instalacións deportivas

1

C1

-

 

 

 

RESPONSABLE DE VÍAS E OBRAS

1

C2

1

 

 

 

Encargado/a

1

C2

-

 

 

 

Condutor

1

C2

1

 

 

 

Chofer palista

2

C2

1

 

 

 

Chofer

2

C2

1

 

 

 

Oficial electricista

1

C2

1

 

 

 

Oficial de obras

3

C2

3

 

 

 

Oficial albanel

1

C2

1

 

 

 

Oficial albanel-fontaneiro

1

C2

-

 

 

 

Oficial mecánico-soldador

1

C2

1

 

 

 

Oficial sepultureiro

2

C2

1

 

 

 

Oficial xardineiro/a

1

C2

-

 

 

 

Oficial soldador-caldereiro

1

C2

1

 

 

 

Peóns obras

3

Agrupacións

profesionais

-

 

 

 

Peóns servizo limpeza

7

Agrupacións

profesionais

2

 

 

 

Peóns recollida lixo

4

Agrupacións

profesionais

1

 

 

 

 

2. Postos de traballo suxeitos á lexislación laboral.

DENOMINACIÓN

Número

Vacantes

Encargado/a redacción emisora municipal

1

-

Redactor/a emisora municipal

1

-

Técnico/a de son emisora municipal

1

-

Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais (a tempo parcial/completo)

8

4

Oficial limpeza escolas e edificios municipais (a tempo completo)

1

-

Técnico/a medio de calidade

1

1

Asistente social

3

3

Administrativo/a (urbanismo)

1

1

Administrativo (SERVIZO CALIDADE)

1

1

Auxiliar administrativo/a(servizos sociais)

1

1

Auxiliar administrativo/a (Secretaría)

1

1

Auxiliar administrativo/a (cultura e deportes)

1

1

Auxiliar administrativo (REXISTRO)

1

1

Pedagoga (servizos sociais)

1

1

Psicóloga (servizos sociais)

1

1

Xestor talleres ocupacionais

1

1

Axente desenvolvemento local

1

1

Orientador laboral

1

1

Peón xardineiro/a

4

4

Auxiliar axuda no fogar

6

6

Animador/a cultural

1

1

Auxiliar de arquivo

1

1

Responsable museo

1

1

 

 

3. Persoal funcionario por Programas.

DENOMINACIÓN

Número

Subgrupo

Remate nomeamento

TÉCNICA de Administración especial para programa de actualización de ordenanzas fiscais

1

A2

25/08/2022

 

 

 

RELACIÓN NOMINAL DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

ANEXO I

CULTURA

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv. 2021

334.489.00

Os Centolos

FeneRock

11.000 €

334.489.00

A.VV Magalofes

Festa do poldro

1.200

334.489.00

A.VV Limodre

Festa da orella

1.200

334.489.00

AC Felicia

Felipop

11.000 €

334.489.00

CMI Unidade de Fene

Premio Pérez Parallé

3.000 €

334.489.00

Airiños de Fene

Xuntanza de Gaitieiros

4.500 €

334.489.00

ACRD O Pote

Festa da ameixa

700 €

334.489.00

ACRD O Pote

Romaría do Pote

3.000€

334.489.00

CPS San Valentín

Festa do Langostino

500 €

36.100 €

ENSINO

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv. 2020

326.489.00

ANPA CENTIEIRAS

Comedor escolar

2.400,00 €

326.489.00

ANPA DOS CASAIS

Comedor escolar

1.200,00 €

 

3.600,00 €

DEPORTES

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv. 2020

341.489.00

C. Escudería Scratch

Slalom Fene

4.400 €

P. ECONÓMICA

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2020

432.489.00

ASOCICIACIÓN O Cruceiro

Merca en Fene

10.000 €

SEGURIDADE

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2020

135.489.00

Asociación de VV de Protección Civil

Programa anual voluntariado

3.000 €

BENESTAR

Partida

Beneficiario

Concepto

Subv 2020

231.48900

Dignidad

Programa de alimentos

4.000

231.489.00

ASPANEPS

Mantemento anual da entidade

6.000

 231.489.00

ASCM

Programa de asistencia telefónica

1.500

231.48900

FAG

Programa de alimentos

10.000

 

21.500 €

 

Ligazóns